VALA CLASSIC

Pako Vala Classic është pako e cila mundëson konsumatorët e Vala të flasin me të gjithë operatorët në vendin tonë me vetëm 4.5 Cent për minutë me parapagim mujor prej 2 Euro.

Aktivizimi

Përmes SMS-it në numrin 50555 me tekstin Vala Classic
Deaktivizimi
Përmes SMS-it në numrin 50555 me tekstin Classic minus
Statusi
Përmes SMS-it në numrin 50555 me tekstin Classic status