PakoFamily 5Family 10
Numri i anëtarëve në klub2-55-10
Tarifa e kyqjes (një herë)0.00€0.00€
Numri minimal i anëtarëve PostPaid12
Thirrjet brenda klubit0.00€0.00€
Pagesa mujore për anëtar (Pas pagesës kjo shumë kthehet në kredi)3.00€3.00€
PAKOFamily 5Family 10
Vala/min/60/600.07€0.06€
IPKO, D3 & Z-Mobile/min/60/300.08€0.07€
Rrjetin fiks TIK/min/60/300.07€0.06€
Rrjetet tjera fiks Kombetare 60/300.08€0.07€
SMS në Vala dhe Kombetare0.02€0.02€
SMS Internacional0.10€0.10€
Pay as y'Go/1MB/inkrement 100Kb0.01€0.01€
Pako1 GB2 GB3 GB5 GB
Çmimi për pako1.50 €2.50 €3.50 €6.00 €
Afati i përdorimit7 ditë15 ditë25 ditë31 ditë
Bonusi për anëtarët e tjerë PrePaid100 MB200 MB300 MB400 MB
Thirrjet NdërkombëtareStandarde
Thirrjet NdërkombëtareStandarde
Thirrjet në RoamingStandarde
FnF dhe CUG të tjerë përveç CUG-ut FamiljarJO
Koha Peak, OffPeak dhe Extra OffPeakJO
CUG prepaid-postpaid (me numrat e përzgjedhur familjar)PO
CUG SMSJO
Çmimet jashtë pakos/CUGprepaid&postpaid
Pagesa mujore për anëtar (CUG)kthehet ne kredi
*Minuta kombetareFiks dhe mobile
Tarifplani për postpaid vlen nga zgjedhja e pakos prepaidJO
Pakot mund të kombinohen në mënyrë të kryqëzuarPO
PakoFamily 5Family 10
Numri i anëtarëve në klub2-55-10
Tarifa e kyqjes (një herë)0.00€0.00€
Numri minimal i anëtarëve PostPaid12
Thirrjet brenda klubit0.00€0.00€
Pagesa mujore për anëtar (Pas pagesës kjo shumë kthehet në kredi)3.00€3.00€
PAKOFamily 5Family 10
Vala/min/60/600.07€0.06€
IPKO, D3 & Z-Mobile/min/60/300.08€0.07€
Rrjetin fiks TIK/min/60/300.07€0.06€
Rrjetet tjera fiks Kombetare 60/300.08€0.07€
SMS në Vala dhe Kombetare0.02€0.02€
SMS Internacional0.10€0.10€
Pay as y'Go/1MB/inkrement 100Kb0.01€0.01€
Pako1 GB2 GB3 GB5 GB
Çmimi për pako1.50 €2.50 €3.50 €6.00 €
Afati i përdorimit7 ditë15 ditë25 ditë31 ditë
Bonusi për anëtarët e tjerë PrePaid100 MB200 MB300 MB400 MB
Thirrjet NdërkombëtareStandarde
Thirrjet NdërkombëtareStandarde
Thirrjet në RoamingStandarde
FnF dhe CUG të tjerë përveç CUG-ut FamiljarJO
Koha Peak, OffPeak dhe Extra OffPeakJO
CUG prepaid-postpaid (me numrat e përzgjedhur familjar)PO
CUG SMSJO
Çmimet jashtë pakos/CUGprepaid&postpaid
Pagesa mujore për anëtar (CUG)kthehet ne kredi
*Minuta kombetareFiks dhe mobile
Tarifplani për postpaid vlen nga zgjedhja e pakos prepaidJO
Pakot mund të kombinohen në mënyrë të kryqëzuarPO
ÇKA ËSHTË PAKO FAMILJARE?

Pakoja Familjare është pako e dedikuar familjes apo edhe një grupi shoqëror. Këtë pako mund ta blejë një anëtar që ka letërnjoftim dhe që ka apo dëshiron të blejë një pako Postpaid (me faturë), të përzgjedhur nga opcionet e ofruara në pakon familjare. Pastaj ai/ajo blenë ose i lajmëron në grup familjar numrat e tjerë të grupit, e që mund të jenë prepaid ose postpaid. Zyrtari i shitjes do t’ia prezentojë çmimoren për biseda jashtë grupit.

KU MUND TË BLIHET PAKO?

Blerja e kësaj pakoje mund të bëhet në të gjitha pikat ose zyrat e shitjes të cilat kanë mundësi të lidhin kontratë postpaid. Informatat më të hollësishme gjithmonë mund të merren edhe në Qendrën e Thirrjeve 0800 10000 ose drejtpërdrejtë në Qendrat për Kujdesin e Konsumatorëve të Telekomit të Kosovës.

KUSH MUND TË KUALIFIKOHËT PËR KËTË PAKO?

Familja nuk njeh kufij në terma të komunikimit. Nga një udhëheqes, menaxher, drejtor, shef, trajner, grup shokësh, band grup, artista, miq etj, mund të krijohet “grupi familjar” (2-9 anëtarë), mjafton të jetë vetëm një kontratë Postpaid.
Në grupin familjar nuk mund të hyjnë numrat të cilët tashmë janë në një grup tjetër, (Qeveria, Ministritë), ose kompanitë të cilat tashmë kanë një produkt për biseda pa pagesë në grup (CUG).

ÇKA NËSE INTERNETI/BONUSI NUK SHPENZOHËT GJATË ATIJ MUAJI?

Në rast se kapaciteti i juaj i (INTERNETIT/DATA) nuk mund të shfrytëzohet brenda afatit të caktuar, atëherë shuma e mbetur e internetit do të bartet në muajin tjetër, pasi që të rimbushni llogarinë tuaj me E-topup Internet.